Inorganic Reactions in Water

Organized to facilitate reference to the reagents involved, this book describes the reactions of the elements and their mostly simpler compounds, primarily inorganic ones and primarily in water. It emphasizes the similarities and differences in actual chemical behavior, as opposed to electronic stru...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rich, Ronald. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73962-3
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự